Україна, м. Одеса, вул. Транспортна 5/1, оф.214.

+38 048 776 01 94, +38 095 602 13 44 info@skveles.kiev.ua

Оголошення про загальні збори акціонерів 30 квітня 2016 року

Шановний акціонер ПрАТ «СК “ВЕЛЕС»!

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС», код за ЄДРПОУ 30217808, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, офіс № 99 (далі — Товариство), які відбудуться 30 квітня 2016 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, офіс № 99. Реєстрація учасників загальних зборів з 10.30 до 10.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово — господарської діяльності Товариства у 2015 році та його затвердження.
 3. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2015 рік та його затвердження.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році та його затвердження.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
 8. 8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.
 9. Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
 10. 1 Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, та надання відповідних повноважень.
 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
 12. Обрання посадових осіб органів Товариства відповідно до вимог законодавства та статуту Товариства. Затвердження умов договору (-рів) з посадовими особами органів Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання такого договору (-рів).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 26.04.2016 р.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою:  м. Київ, вул. Введенська, 29/58, офіс № 99. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — голова правління Лаптєв В.І.

Довідки за телефоном (044) 232-63-72

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

                 Найменування показника                    Період
Звітний 2015 Попередній 2014
Усьго активів 18621 18950
Основні засоби і нематеріальні активи 215 215
Довгострокові фінансові інвестиції 15065 15819
Запаси 6 2
Сумарна дебіторська заборгованість 2440 2440
Грошові кошти та їх еквіваленти 895 474
Нерозподілений прибуток 831 802
Власний капітал 700 700
Статуний капітал 15000 15000
Резервний капітал 3400 3400
Довгострокові зобов’язання 18 13
Поточні зобов’язання 247 0
Чистий прибуток ( збиток) 29 540
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 150 000 150 000
Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду ( шт.) 0 0
Загальна сума коштів,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду

( осіб)

7 6
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «ВІДОМОСТІ  НКЦПФР»  №61 (2315)  від  30.03.2016 року           

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.      Голова правлiння  Лаптєв В.I.   30.03.2016 року

 

Скачать документ .pdf

Скачать документ .doc