Україна, м. Одеса, вул. Транспортна 5/1, оф.214.

+38 048 776 01 94, +38 095 602 13 44 info@skveles.kiev.ua

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

  30.03.2020  
  (дата реєстрації емітентом електронного документа)  
04/20  
  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
  Голова правлiння       Мишалов Iрина Павлiвна
  (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ВЕЛЕС»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
65039, обл., м.Одеса, вул.Транспортна, 5/1, оф.214
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
30217808
5. Міжміський код та телефон, факс
(048) 776-01-94 (048) 776-01-94
6. Адреса електронної пошти
info@skveles.kiev.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку https://skveles.kiev.ua/   30.03.2020
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 30.03.2020 3246400 64928 5000
Зміст інформації:
30.03 2020 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК «ВЕЛЕС» (далi — Товариство) (протокол №1 вiд 30.03.2020 р.), було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством усiх значних правочинiв (договорiв), якi будуть вчинятись(укладатися) протягом перiоду з 30.03.2020 року по 29.03.2021 року, вартiсть (ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом) по яким складатиме вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства (тобто вiд 6 492,8 тис. гривень), що стосуватимуться страхування, перестрахування, господарської дiяльностi, дiяльностi пов’язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та управлiнням ними, за умовами яких ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину:
— буде становити вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
— перевищуватиме 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
— перевищуватиме 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
— буде становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.Гранична сукупна вартiсть кожного правочину (ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом) згаданих правочинiв (договорiв) встановлюється на рiвнi 50-ти кратної вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тобто 3 246 400 тис. грн.). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 64 928 (тис. грн.). Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 5000%. Наданi повноваження Головi правлiння на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства таких договорiв, додаткових угод та iнших супутнiх документiв.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах станом на 24.03.2020 р. склала 150 000 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 148 900 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 148 900 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 0 штук.

 

Файл підпису до Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів