Україна, м. Одеса, вул. Транспортна 5/1, оф.214.

+38 048 776 01 94, +38 095 602 13 44 info@skveles.kiev.ua

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 09.09.2020

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

    Приватного акціонерного товариства

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»

код за ЄДРПОУ 30217808,

 місцезнаходження: 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 5/1, офіс 214

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» (надалі — Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»),  які  відбудуться 09 вересня 2020 року за адресою: м. Одеса, вулиця Транспортна, будинок 5/1, офіс 214.

Реєстрація акціонерів проводиться з 0930 годин  до 0955 годин.  

Початок  Загальних зборів об 1000 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь у Загальних зборах –  03 вересня 2020 року (станом на 2400) .

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 04.08.2020р.) – 150 000 (сто п’ятдесят тисяч)  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 04.08.2020р.) – 150 000 (сто п’ятдесят тисяч)   штук простих іменних акцій.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1.Обрати  Лічильну комісію позачергових Загальних зборів у складі двох осіб:

Голова лічильної комісії – Аванесян Арсен Артоєвич

Член лічильної комісії – Сергєєва Ірина Драгушівна

2.Припинити повноваження членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

 

2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою позачергових Загальних зборів Товариства – Сардарян Сурена Хачатуровича  

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів –  Мишалов Ірину Павлівну

 

3. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах Товариства, який рекомендований позачерговим Загальним зборам рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 31/07-20 від 31.07.2020 року) 

4. Про внесення змін до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести зміни до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме перелік засновників (учасників) Товариства – акціонери, згідно реєстру власників іменних цінних паперів

 
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Надати повноваження  Голові Правління Товариства – Мишалов І.П. підписати Cтатут Товариства в новій редакції.

3. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Мишалов І.П.  здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

 

6. Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» Товариства та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

1.Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» Товариства та затвердити його у новій редакції.

2. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Мишалов І.П., підписати Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» у новій редакції.

 

 

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою –  https://skveles.kiev.ua/

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера — фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.  Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати прове­дення позачергових Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Одеса вулиця Транспортна, будинок 5/1, офіс 214 у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Одеса, вулиця Транспортна, будинок 5/1, офіс 214. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Товариства – Мишалов Ірина Павлівна.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів.

Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів  (до 09.09.2020р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових  Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Адреса, за якою акціонери Товариства можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства: 65039, м. Одеса, вулиця Транспортна, будинок 5/1, офіс 214, Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВЕЛЕС».

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Телефон для довідок: тел. (048) 776-01-94, моб. 095 602 13 44,

 

Уповноважена Наглядовою радою

Голова Правління 

ПрАТ СК «ВЕЛЕС»                                                                                     І.П. Мишалов

 

Файл підпису до Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів