Україна, м. Одеса, вул. Транспортна 5/1, оф.214.

+38 048 776 01 94, +38 095 602 13 44 info@skveles.kiev.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб від 26.04.2021

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

26.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 03/21
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління       Мишалов І.П.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента:

            ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»

  1. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження:

            65039, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Транспортна, 5/1, офіс 214

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            30217808

  1. Міжміський код та телефон, факс:

            (+38)048 776 01 94, (+38)048 776 01 94

  1. Адреса електронної пошти:

            info@skveles.kiev.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00001/APA

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку https://skveles.kiev.ua/category/novosti/ 26.04.2021
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2021 припинено повноваження ревізор Лаптєва Христина Едуардівна   0
Зміст інформації:
Загальними Зборами ПрАТ СК «ВЕЛЕС» 26.04.2021 р. прийнято рішення припинити повноваження ревізора  Лаптєвої Христини Едуардівни. Підстава такого рішення: закінчення попереднього терміну повноважень. На посаду нікого  не обрано. Дана посада Статутом не передбачена. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді ревізора з 30.04.2018 р.

 

Файл підпису до Відомостей про зміну складу посадових осіб емітента від 26.04.2021 р.