Україна, м. Одеса, вул. Транспортна 5/1, оф.214.

+38 048 776 01 94, +38 095 602 13 44 info@skveles.kiev.ua

Доповнення до повідомлення про проведення Зборів акціонерів 30.03.2020

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

    Приватного акціонерного товариства

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»

код за ЄДРПОУ 30217808, місцезнаходження: 65039, м. Одеса, вулиця Транспортна, будинок 5/1, офіс 214

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» (надалі — Товариство) повідомляє, що у зв’язку зі зверненням Акціонера Товариства Карауш Надії Петрівни Наглядовою радою Товариства, що оформлене протоколом № 12/03-20 від 12.03.2020р. прийнято рішення про внесення змін до порядку денного, а саме доповнено пункт 16 до порядку денного при  проведенні Річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»),  які  відбудуться  30 березня 2020 року за адресою: м. Одеса, вулиця Транспортна, будинок 5/1, офіс 214.

Реєстрація акціонерів проводиться з 0930 годин  до 0955 годин.  

Початок  Загальних зборів об 1000 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь у Загальних зборах –  24 березня 2020 року (станом на 2400) .

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 27.02.2020р.) – 150 000 (сто п’ятдесят тисяч)  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 27.02.2020р.) – 150 000 (сто п’ятдесят тисяч)   штук простих іменних акцій.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1.                  Про обрання лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Шапошникова Надія Іванівна;

Член лічильної комісії – Пархісенко Олена Вікторівна.

 

2.                  Про обрання голови та секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:

Обрати Головою Річних Загальних зборів акціонерів  – Карауш Надію Петрівну.

Обрати секретарем Річних Загальних зборів акціонерів – Мишалов Ірину Павлівну.

 

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

 

4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:

1.Затвердити Звіт Наглядової ради  Товариства за 2019 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

 

5. Про розгляд Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік.

2.Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2019 рік.(додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

 

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:

1. Затвердити  висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік, проведеного ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД».

2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту за 2019 рік.(додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

 

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

2.  Визнати роботу Правління  Товариства за 2019 рік задовільною.

 

8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:

1. Затвердити  чистий прибуток  Товариства за 2019 рік в сумі 60 659,00 грн. (шістдесят тисяч шістсот п’ятдесят дев’ять гривень 00 копійок).

2. Відрахувати суму в розмірі 5% (П’ять відсотків), що складає 3 033,00 грн.(три тисячі тридцять три гривень 00 копійок), до Резервного капіталу Товариства.

3. Залишок чистого прибутку Товариства за 2019 рік в розмірі 57 626,00 грн.(п’ятдесят сім тисяч шістсот двадцять шість гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

 

9. Про надання попередньої згоди на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
Проект рішення:

1. Надати попередньо  згоду  на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом  періоду з 30.03.2020 року  по 29.03.2021 року,  вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) по яким складатиме від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що стосуватимуться страхування, перестрахування, господарської діяльності, діяльності пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, за умовами яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину:

—          буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

—          перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

—          перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

—          буде становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2. Гранична сукупна вартість кожного правочину (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом згаданих правочинів (договорів)) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

3. Надати повноваження Голові правління  на укладення  та підписання від імені Товариства таких договорів, додаткових угод та інших супутніх документів.

 10. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства   Проект рішення: Достроково припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради  — Карауш Надії Петрівни 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.     Проект рішення:1.Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.2. Обрати Голову Правління Товариства – Мишалов І., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
13. Про внесення змін до Положення «Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» Товариства та затвердження його у новій редакції.
Проект рішення:

1.Внести зміни до Положення «Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» Товариства та затвердити його у новій редакції.

2. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Мишалов І.П., підписати Положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» в новій редакції.

 

14. Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» Товариства та затвердження його у новій редакції.
Проект рішення:

1.Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» Товариства та затвердити його у новій редакції.

2. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Мишалов І.П., підписати Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» в новій редакції.

 

15. Про внесення змін до Положення «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» Товариства та затвердження його у новій редакції.
Проект рішення:

1.Внести зміни до Положення «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» Товариства та затвердити його у новій редакції.

2. Надати повноваження Голові Правління Товариства Мишалов І.П, підписати Положення «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» в новій редакції.

 

16. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

2. Визначити Голову Правління Товариства Мишалов І.П. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання  Статуту Товариства в новій редакції.

3. Доручити Голові Правління Товариства Мишалов І.П. чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями

 

 

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – https://skveles.kiev.ua/

Для участі в Річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера — фізичної чи юридичної особи на Річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Річних Загальних зборах декільком своїм представникам.   Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Річних Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Річних Загальних зборах не виключає право участі на цих Річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів до дати прове­дення Річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 65039, місто Одеса, вулиця Транспортна, будинок 5/1, офіс 214 у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення  Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 65039, місто Одеса, вулиця Транспортна, будинок 5/1, офіс 214. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:  Голова Правління Товариства – Мишалов Ірина Павлівна.

 

Товариство до початку Річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів до дати проведення Річних Загальних зборів  (до 30.03.2020р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних  Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Річних  Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Річних Загальних зборів.

 

Телефон для довідок: (048) 776-01-94.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПрАТ СК «ВЕЛЕС»

 

Найменування показника  Період
звітний  (2019)

тис.грн.

Попередній (2018) тис.грн.
Усього активів                              64928 22755
Основні засоби  (за залишковою вартістю)                            40288 290
Запаси     2 3
Сумарна дебіторська заборгованість          2580  9443
Гроші та їх еквіваленти             2775 9569
Нерозподілений прибуток   (непокритий збиток)                  1608 1547
Власний капітал                             60799 20647
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал                           15000 15000
Довгострокові зобов’язання  і забезпечення                0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення      1109 838
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 260 260
Середньорічна кількість акцій (шт.)         150000 15000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)                                         1,73 1,73  

 

 Наглядова Рада

 

 

 

Голова Правління 

ПрАТ «Страхова компанія «ВЕЛЕС»                                                                           І.П.Мишалов

 

 

Файл підпису до  Доповнення