Україна, м. Одеса, вул. Транспортна 5/1, оф.214.

+38 048 776 01 94, +38 095 602 13 44 info@skveles.kiev.ua

Оголошення про загальні збори акціонерів 30 квітня 2018 року

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-30217808, місцезнаходження – м. Київ, вул. Введенська, 29/58, оф. 99, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2018 року о 10:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, оф. 99

 Перелік питань проекту порядку денного:

 Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

 1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
 3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства та проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
 11. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
 12. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
 13. Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 14. Обрання Наглядової ради Товариства.
 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
 16. Обрання Ревізора Товариства.
 17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

 

Реєстрація учасників відбудеться 30 квітня 2018 року з 09:30 год. до 09:45 год. за місцем проведення річних Загальних Зборів Товариства. Для реєстрації учасникам річних Загальних  Зборів Товіариства необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у річних Загальних Зборах Товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних Зборах Товариства — станом на 24.00 годину 26 квітня 2018 року.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 29 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, оф. 99, в робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення річних Загальних Зборів Товариства — за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, оф. 99

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів та уповноважених осіб з документами –  Голови правління Товариства Лаптєв Вадим Іванович (надалі — відповідальна особа).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника — паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в «Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 27.04.2018 року» із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://skveles.kiev.ua/

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Шапошникову Надію Іванівну.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Карауш Надію Петрівну, Секретарем зборів Лаптєва Вадима Івановича.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7: Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.

По питанню №9: Затвердити річний звіт Товариства  за 2017 рік.

По питанню №10: Отриманий чистий прибуток в 2017 році в сумі 126 000.00 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

По питанню №11: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Лаптєва Вадима Івановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

По питанню №12: Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: «Принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства», «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію», «Про посадові особи» у зв’язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

По питанню №13: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради Жуковського Анатолiя Вiкторовича.

По питанню №14: Затвердити, що кількісно Наглядова рада Товариства складається з  однієї особи — Голови Наглядової ради.

По питанню №15: Голосування відбуватиметься кумулятивним способом.

По питанню №16: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

По питанню №17: Обрати Ревізором Товариства Лаптєву Христину Едуардівну.

По питанню №18: Схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити Голову Правління Лаптєва Вадима Івановича вчиняти значні правочини, з правом передоручення, гранично сукупною вартістю до 16 000 000 грн. Характер значних правочинів: правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства, зокрема, але не виключно, договори страхування, перестрахування, договори, вiдповiдно до умов яких Товариство бере на себе значний страховий ризик.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів   22166 20773
Основні засоби  (за залишковою вартістю) 220 210
Запаси  10 8
Сумарна дебіторська заборгованість   19978 18889
Гроші та їх еквіваленти 1958 1666
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1287 1161
Власний капітал  4100 4100
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 15000 15000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 388 98
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 126 330
Середньорічна кількість акцій (шт.)  150000 150000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.84 2.2

Наглядова Рада

 

Додаткова інформація про річні загальні збори акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»що скликаються на 30.04.2018 року

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 23.03.2018 року:

— загальна кількість акцій – 150 000 шт.;

— загальна кількість голосуючих акцій – 150 000 шт.

 

28.03.2018 р.