Україна, м. Одеса, вул. Транспортна 5/1, оф.214.

+38 048 776 01 94, +38 095 602 13 44 info@skveles.kiev.ua

Повідомлення про проведення загальних річних зборів 26.04.2021 року

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

    Приватного акціонерного товариства

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»

код за ЄДРПОУ 30217808,

місцезнаходження: 65039, місто Одеса, вулиця Транспортна, будинок 5/1, офіс 214

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» (надалі — Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення Річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»),  які  відбудуться  26 квітня 2021року за адресою: м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 5/1, оф. 214.

Реєстрація акціонерів проводиться з 0930 годин  до 0955 годин.  

Початок  Загальних зборів об 1000 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь у Загальних зборах –  20 квітня 2021 року (станом на 2400) .

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 21.03.2021р.) – 150 000 (сто п’ятдесят тисяч)  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 21.03.2021р.) – 150 000 (сто п’ятдесят тисяч)   штук простих іменних акцій.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1.                  Про обрання лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Аванесян Арсен Артоєвич;

Член лічильної комісії – Сергєєва Ірина Драгушівна.

2.                  Про обрання голови та секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:

Обрати Головою Річних Загальних зборів акціонерів  – Сардаряна Сурена Хачатуровича.

Обрати секретарем Річних Загальних зборів акціонерів – Мишалов Ірину Павлівну.

3.      Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

4.    Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:

1.Затвердити Звіт Наглядової ради  Товариства за 2020 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік

 

5.   Про розгляд Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2020 рік.

2.Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2020 рік.

 

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:

1. Затвердити  висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік, проведеного ТОВ «АФ «Лисенко».

2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту за 2020 рік.

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
Проект рішення:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.

2.  Визнати роботу Правління  Товариства за 2020 рік задовільною.

 

8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.
Проект рішення:

1. Затвердити  чистий прибуток  Товариства за 2020 рік в сумі 909 433,00 грн. (дев’ятсот дев’ять тисяч чотириста тридцять три гривні 00 копійок).

2. Відрахувати суму в розмірі 5% (П’ять відсотків), що складає 45 472,00 грн.(сорок п’ять тисяч чотириста сімдесят дві гривні 00 копійок), до Резервного капіталу Товариства.

3. Залишок чистого прибутку Товариства за 2020 рік в розмірі 863 961,00 грн.(вісімсот шістдесят три тисячі дев’ятсот шістдесят одна гривня 00 копійок) залишити нерозподіленим.

 

9. Про надання попередньої згоди на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

1. Надати попередньо  згоду  на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом  періоду з 26.04.2021 року  по 25.04.2022 року,  вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) по яким складатиме від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що стосуватимуться страхування, перестрахування, господарської діяльності, діяльності пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, за умовами яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину:

—          буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

—          перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

—          перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

—          буде становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2. Гранична сукупна вартість кожного правочину (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом згаданих правочинів (договорів)) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

3. Надати повноваження Голові правління  на укладення  та підписання від імені Товариства таких договорів, додаткових угод та інших супутніх документів.

 
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

    Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства – Лаптєвої Христини Едуардівни.

   

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – https://skveles.kiev.ua/

Для участі в Річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера — фізичної чи юридичної особи на Річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Річних Загальних зборах декільком своїм представникам.   Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Річних Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Річних Загальних зборах не виключає право участі на цих Річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів до дати прове­дення Річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 65039, місто Одеса, вулиця Транспортна, будинок 5/1, офіс 214 у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення  Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 65039, місто Одеса, вулиця Транспортна, будинок 5/1, офіс 214. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:  Голова Правління Товариства – Мишалов Ірина Павлівна.

Товариство до початку Річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів до дати проведення Річних Загальних зборів  (до 26.04.2021р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних  Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Річних  Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Річних Загальних зборів.

Телефон для довідок: (048) 776-01-94.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПрАТ «Страхова компанія «ВЕЛЕС» (тис. грн.)

 

Найменування показника  Період
Звітний  (2020) Попередній (2019)
Усього активів                              67626 64928
Основні засоби  (за залишковою вартістю)                            40377 40288
Запаси     2 2
Сумарна дебіторська заборгованість          4019 2580
Гроші та їх еквіваленти             3797 2775
Нерозподілений прибуток   (непокритий збиток)                  2518 1608
Власний капітал                             61797 60799
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал                           15000 15000
Довгострокові зобов’язання  і забезпечення                0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення      2067 1109
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 910 60
Середньорічна кількість акцій (шт.)         15000 15000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)                                         6.06 1,73

 

 Наглядова Рада

 

Файл підпису до Повідомлення про збори акціонерів 26.04.21