Україна, м. Одеса, вул. Транспортна 5/1, оф.214.

+38 048 776 01 94, +38 095 602 13 44 info@skveles.kiev.ua

Заміна посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

  30.03.2020  
  (дата реєстрації емітентом електронного документа)  
05/20  
  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
  Голова Правлiння       Мишалов Iрина Павлiвна
  (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ВЕЛЕС»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
65039, Одеська обл., м.Одеса, вул.Транспортна, 5/1, оф.214
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
30217808
5. Міжміський код та телефон, факс
(048) 776-01-94 (048) 776-01-94
6. Адреса електронної пошти
info@skveles.kiev.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ «АРIФРУ»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://skveles.kiev.ua   30.03.2020
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.03.2020 звільнено Голова Наглядової ради Карауш Нiдiя Петрiвна   56.3487
Зміст інформації:
30.03.2020р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК «ВЕЛЕС» (надалi – Товариство) (протокол №1 вiд 30.03.2020 р.), було прийняте рiшення достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Карауш Надiї Петрiвни (вiдсутня згода на розкриття паспортних даних). Є акцiонером Товариства, володiє часткою у розмiри 56,3487% статутного капiталу емiтента, непогашеної судимосте за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала з 30.04.2018 р
30.03.2020 обрано Член Наглядової ради Сардарян Сурен Хачатурович   0
Зміст інформації:
30.03.2020р. рiчними загальними зборами ПрАТ СК «ВЕЛЕС» (протокол №1 вiд 30.03.2020 р.), було прийнято рiшення обрати до складу Наглядової ради Товариства Сардарян Сурена Хачатуровича термiном на три роки (вiдсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, є представником акцiонера. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: фiзична особа-пiдприємець
30.03.2020 обрано Член Наглядової ради Сардарян Карiне Рафiкiвна   0
Зміст інформації:
30.03.2020р. рiчними загальними зборами ПрАТ СК «ВЕЛЕС» (протокол №1 вiд 30.03.2020 р.), було прийнято рiшення обрати до складу Наглядової ради Товариства Сардарян Карiне Рафiкiвну термiном на три роки (вiдсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, є представником акцiонера. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: фiзична особа-пiдприємець
30.03.2020 обрано Член Наглядової ради Глчян Карапет Левонович   0
Зміст інформації:
30.03.2020р. рiчними загальними зборами ПрАТ СК «ВЕЛЕС» (протокол №1 вiд 30.03.2020 р.), було прийнято рiшення обрати до складу Наглядової ради Товариства Глчян Карапета Левоновича термiном на три роки (вiдсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, є незалежним директором. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду: заступник директора

 

Файл підпису до Заміни посадових осіб